GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

= tedy Podmínky ochrany osobních údajůChráníme Vaše osobní údaje

Eshop Literion.cz z v souladu s platnými právními předpisy. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme...Základní ustanovení:

a) Osobnost správce a kontaktní údaje správce
Správcem osobních údajů (dále jen jako správce) podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako GDPR)

je David Havlíček, sídlící na adrese Žižkova 93, Polná 588 13
identifikační číslo: 71948881
mobilní telefon: 728 642 959, email: [email protected]
ten také provozuje internetový eshop Literion.cz  (na webové adrese www.literion.cz)

b) Co jsou osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je tedy fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především odkazem na určitý identifikátor jakým je pro příklad jméno, adresa, mobilní telefon, emailová adresa atd.
c) Poveřenec
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a právní základ zpracovávaných osobních údajů:

Správce provádí zpracování osobních údajů zákazníka, jelikož je to nezbytné pro splnění smlouvy s tímto zákazníkem při prodeji zboží (nebo také k provedení nutných opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy). Dále také provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Správce tak zpracovává vaše osobní údaje na základě jeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu). Naše smluvní vztahy nevážeme na jakékoli podmínky, které by subjekt údajů k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů zavazovaly.

Zdrojem zpracovávaných osobních dat je:
a) souhrn osobních údajů v objednávce přes internetový obchod na Literion.cz 

b) souhrn osobních údajů získáných pomocí komunikace prostřednictvím různých kanálů, emailu či sociálních sítí...

Zpracovávané údaje

Správce usiluje především o zpracování osobních údajů na základě zákonného zmocnění. Ty může zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů.

Jsou jimi v našem případě:
a) kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt se subjektem údajů při naplňování účelu jejich zpracování či uzavřené smlouvy či k nezbytnému vyřízení jiného právního jednání, tedy telefonní číslo a adresa elektronické pošty.

b) údaje o vašich objednávkách (objednané zboží a ceny, způsobu doručení a platby)

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby

a) které, se podílejí se na dodání zboží a služeb
b) firma zajištující daňovou evidenci správce

Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

Účel zpracování

Osobní data, která zákazník uvádí při objednání zboží, budou využity pro úkony související pouze přímo s vaší objednávkou a dle platných právních předpisů uchovávány a zpracovávány. Tyto údaje slouží pouze pro vyřešení a realizaci objednávky a řešení práv z odpovědnosti za vady. Nebudou poskytnuty jiným subjektům kromě externích dopravců a účetní firmy a to v minimálním rozsahu nutném k doručení zboží či účetní evidenci.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu maximálně nutnou k jejich zpracování. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem, nejdéle ovšem po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Dále pak po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže a skartuje.

Práva na výmaz a omezení zpracování osobních údajů


Dle podmínek, které jsou stanoveny v nařízení je právem zákazníka požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu a také vymazání osobních údajů zákazníka, dále pak omezení zpracování těchto údajů, právo vznést námitky proti tomuto zpracování a také právo na přenositelnost jeho osobních údajů.

Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí jeho osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů zákazníka správci není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Domnívá-li se zákazník, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení a jeho právo na ochranu osobních údajů, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz. Na těchto stránkách lze též stáhnout či prohlédnout a číst právní předpisy a stanoviska dozorového úřadu týkající se ochrany osobních údajů.

Závěrečná ústanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy. Zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), viz bod 8

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že se seznámil podmínkami ochrany osobních údajů z titulu zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy a že je v celém rozsahu přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejňuje na svých internetových stránkách.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.7.2020.